پخش رکن

مرکز پخش عمده انواع

چسب

رنگ

ابزار

 
پخش رنگ رکن با بیش از 25 سال سابقه در زمینه توزیع انواع رنگ ،ابزار رنگ و چسب ،در حال ارائه خدمات به صورت عمده و خرده می باشد . این شرکت در حال حاضر ضمن همکاری با کارخانجات شرکت رنگسازی ایران ،سحر ،تماشا ،سالم فام ،آرکو،تهران جلا ،نقاشان ،رنگین طیف شیمی و... در زمینه رنگ ،کارخانجات چسب سازی چسب بل ،جلاسنج ،میکا ،شمال ،رازی ،غفاری ،آکفیکس ترکیه و... در زمینه چسب وبرندهایGX,wings,Castle،Me،317،بهکاران،
جهان برس و... در زمینه ابزار مشغول به فعایت می باشد.
         
   
   
 
 
 

اخبار

پخش رنگ رکن

پخش رنگ رکن با بیش از 25 سال سابقه در زمینه توزیع انواع رنگ ،ابزار رنگ و چسب ،در حال ارائه خدمات به صورت عمده و خرده writing personal essays می باشد . این شرکت در حال حاضر ضمن همکاری با کارخانجات شرکت رنگسازی ایران  ،سحر ،تماشا ،سالم فام ،آرکو،تهران جلا ،نقاشان ،رنگین طیف شیمی و... در زمینه رنگ ،کارخانجات چسب سازی چسب بل ،جلاسنج ،میکا do my homework for me online ،شمال ،رازی ،غفاری ،آکفیکس ترکیه و... در زمینه چسب وبرندهای ,GX,wings,Castle Taka,317,Me،بهکاران ،جهان برس و... در زمینه ابزار مشغول به فعایت می باشد.

 

ارتقاء سایت

سایت در تاریخ 1392/08/14 ارتقا داده شد

 

Designed by Fararavand Group